STORY 2024/05/16

L-GUIDE Lotte Mall West Lake Hanoi Ep.2 food

 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘
 • 닫기 아이콘
공유하기 아이콘

 

베트남 MZ바이브를 느껴보고 싶다면?
롯데몰 웨스트레이크 하노이로 GOGGO!

K-FOOD부터 현지 맛집까지
하노이에서 HOT한 매장은
모두 모여 있는 베트남 MZ 성지

롯데몰 웨스트레이크 하노이에 직접 다녀온
10명의 베트남 인플루언서
식도락 여행 후기 함께 확인 해봐요😊

Từ K-FOOD đến các quán ăn bản địa
Tất cả các cửa hàng HOT nhất tại Hà Nội
đều có mặt tại thánh địa của giới trẻ Việt Nam – Lotte Mall Hồ Tây Hà Nội.

Cùng xem trải nghiệm ẩm thực của 10 influencer
Việt Nam đã trực tiếp đến đây nhé😊

321,014명의 팔로워를 보유한
Phạm Thị Mai Trang님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 아이들도 좋아하는
김밥, 떡볶이, 어묵 등 다양한 한국 음식과 문화 활동을 경험하세요!

210,735명의 팔로워를 보유한
Đinh Thị Vân Anh님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 한국 문화를 좋아하는
친구들과 다양한 엔터테인먼트를 즐기고
K-FOOD 요리까지 한번에 즐겨보세요!

111,008명의 팔로워를 보유한
Thuỳ dung님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이를 방문하게 된다면
한국의 대표 햄버거 브랜드 롯데리아의
신선한 재료로 꽉 찬 햄버거를 꼭 드셔보세요!

 

110,591명의 팔로워를 보유한
Đỗ Thu Hương님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이를 방문해서 K-컬쳐의 다양성을 경험하고
다양한 한국 요리가 가득한 지하 1층의 ‘요리하다’에서
맛있는 초밥과 샤브샤브를 먹고 왔어요!

119,928명의 팔로워를 보유한
Phạm Lan Anh님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이에서는 베트남에 없는
다양한 브랜드의 쇼핑과 함께 한국의 문화를 즐길 수 있고
K-FOOD 구역을 방문하여 핫도그, 치킨 피자 등
다양한 음식들을 저렴하게 맛볼 수 있어요!

267,432명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Thị Kim Oanh 님의 식도락 여행 후기

이번 주말에는 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 방문 해보세요!
K-CULTURE를 즐기고 배가 고파지면? 다양한 음식을 즐길 수 있는
지하 1층에서 매운 치킨 세트와 햄버거를 함께 먹는 걸 추천 드려요!

251,717명의 팔로워을 보유한
Nguyễn Thị Hải Yến 님의 식도락 여행 후기

친구들과 자주가는 롯데몰 웨스트레이크 하노이!
저는 K-FOOD 구역을 방문하면 한국의 유명 프렌차이즈
햄버거인 롯데리아 햄버거 세트를 즐겨 먹고 있어요!

208,613명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Thị Hàm Yên님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이에서는
유명 패션 브랜드들이 한자리에 모여있어 쇼핑이 즐겁고
다양한 음식을 먹을 수 있어
K-FOOD를 즐기기에 편리하다고 생각해요!

214,124명의 팔로워을 보유한
Phan_Quỳnh_Trang 님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이를 아직도 모르시나요?!
더운 날씨에 어디로 놀러 갈지 고민이라면 다양한 패션 브랜드
쇼핑을 즐기고 롯데리아에서 시원한 아이스크림을 드셔보세요!

218,323명의 팔로워을 보유한
Đỗ Phương Hồng님의 식도락 여행 후기

롯데몰 웨스트레이크 하노이에는 가족들 모두가
만족할 수 있는 ‘요리하다 식당’이 있어요!
다양한 K-FOOD를 즐길 수
있으니 꼭 방문하셔서 드셔 보세요!


하노이의 대표 랜드마크
‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’
Những địa danh nổi tiếng của Hà Nội
‘Lotte Mall West Lake Hà Nội’

베트남 하노이 지역 방문 계획이 있다면
‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’를 꼭! 들려
다양한 활동과 음식을 즐겨 보시는 걸 추천 드리며

지금보다 더 발전할 롯데도 응원해 주세요!

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm khu vực Hà Nội, Việt Nam
Nhất định phải xem ‘Lotte Mall West Lake Hà Nội’!
Hãy ủng hộ Lotte phát triển hơn bây giờ nữa nhé!

오늘을 새롭게, 내일을 이롭게
롯데

목록 공유
 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘